Årsmelding

I 2017 designa og produserte me Voss Sparebank si årsmelding.

Det var ynskje om eit tidsriktig, oversiktleg og lettleseleg design og Voss Sparebank sin visuelle profil skulle ivaretakast og koma tydeleg fram. I tillegg til årets rapport la me til eit underhaldningstema som var «ålmennyttige gåver». Her fekk banken syna fram fleire aktørar som hadde motteke ålmennyttige gåver frå banken. Det ferdige resultatet vart ei solid årsmelding med eit reint og ryddig design, limfrest rygg og eit godt papir som gjer innhaldet lett å lese.

VS_Arsmelding_2
VS_Arsmelding_4
VS_Arsmelding_3